Masz pytania, zadzwoń! +48 89 715 08 00

Neographite Podłoga EPS 100-031 λ ≤0,031

EPS EN 13163 T2-L2-W2-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2

ZASTOSOWANIE WYROBU:

  • do wykonywania izolacji cieplnej w budownictwie o obciążeniu użytkowym do 3,0 t/m2
  • do wykonania izolacji termicznej podłóg na gruncie oraz na stropie żelbetowym

Dzię­ki za­sto­so­wa­niu wy­so­kiej ja­ko­ści po­li­sty­re­nu gra­fi­to­we­go cha­rak­te­ry­zu­ją się bar­dzo ni­skim współ­czyn­ni­kiem prze­wo­dze­nia cie­pła - nie­osią­gal­nym dla sty­ro­pia­nu stan­dar­do­we­go.

Pły­ty sty­ro­pia­no­we Ne­ogra­phi­te na­le­ży chro­nić przed bez­po­śred­nim dzia­ła­niem pro­mie­ni sło­necz­nych pod­czas trans­por­tu, skła­do­wa­nia oraz apli­ka­cji.